X
آمینواسیدها
آمینواسید

آمینواسیدها

آمینو اسید ها اجزاء سازنده پروتئین ها هستند .آنها نقش مهمی در فعالیت های فیزیولوژیکی مربوط به انرژی ، ریکاوری ، عملکرد مغزی و قدرت عضلات بازی...

انتخابگر پوسته

دی ان ان